Sophos Intercept X Features

Ransomware là cuộc tấn công số một phần mềm độc hại ảnh hưởng đến tổ chức ngày hôm nay. Nó mã hóa các tập tin của bạn và giữ chúng cho đến khi tiền chuộc được thanh toán, gây ra sự gián đoạn lớn cho năng suất kinh doanh.

Sophos chặn X tính năng CryptoGuard, trong đó ngăn chặn các mã hóa độc hại tự phát dữ liệu của ransomware-thậm chí tin cậy các tập tin hoặc các quá trình đã bị tấn công. Và một khi ransomware bị chặn, CryptoGuard hoàn nguyên về các tập tin của bạn trở lại trạng thái an toàn của họ.

Features

EXPLOIT PREVENTION

Enforce Data Execution Prevention

Mandatory Address Space Layout Randomization

Bottom-up ASLR

Null Page (Null Deference Protection)

Heap Spray Allocation

Dynamic Heap Spray

Stack Pivot

Stack Exec (MemProt)

Stack-based ROP Mitigations (Caller)

Branch-based ROP Mitigations (Hardware Assisted)

Structured Exception Handler Overwrite (SEHOP)

Import Address Table Filtering (IAF)

Load Library

Reflective DLL Injection

Enforce Data Execution Prevention

Shellcode

VBScript God Mode

Wow64

Syscall

Hollow Process

DLL Hijacking

Squiblydoo Applocker Bypass

APC Protection (Double Pulsar / AtomBombing)

Process Privilege Escalation

Dynamic Shellcode Protection

EFS Guard

CTF Guard

ApiSetGuard

ACTIVE
ADVERSARY
MITIGATIONS

Credential Theft Protection

Code Cave Mitigation

Man-in-the-Browser Protection (Safe Browsing)

Malicious Traffic Detection

Meterpreter Shell Detection

Features

ANTI-
RANSOMWARE

Ransomware File Protection (CryptoGuard)

Automatic file recovery (CryptoGuard)

Disk and Boot Record Protection (WipeGuard)

APPLICATION
LOCKDOWN

Web Browsers (including HTA)

Web Browser Plugins

Java

Media Applications

Office Applications

DEEP
LEARNING
PROTECTION

Deep Learning Malware Detection

Deep Learning Potentially Unwanted Applications (PUA) Blocking

False Positive Suppression

RESPOND
INVESTIGATE
REMOVE

Threat Cases (Root Cause Analysis)

Sophos Clean

Synchronized Security Heartbeat

DEPLOYMENT

Can run as standalone agent

Can run alongside existing antivirus

Can run as component of existing Sophos Endpoint agent

Windows 7, 8, 8.1, 10

macOS*

* features supported CryptoGuard, Malicious Traffic Detection, Synchronized Security Heartbeat, Root Cause Analysis

Để biết tổng quan đầy đủ về sản phẩm Sophos Intercept X Features ,
hãy tải xuống tài liệu dưới đây hoặc gửi yêu cầu.

Sophos Central Endpoint Protection Features

Ransomware là cuộc tấn công số một phần mềm độc hại ảnh hưởng đến tổ chức ngày hôm nay. Nó mã hóa các tập tin của bạn và giữ chúng cho đến khi tiền chuộc được thanh toán, gây ra sự gián đoạn lớn cho năng suất kinh doanh.

Sophos chặn X tính năng CryptoGuard, trong đó ngăn chặn các mã hóa độc hại tự phát dữ liệu của ransomware-thậm chí tin cậy các tập tin hoặc các quá trình đã bị tấn công. Và một khi ransomware bị chặn, CryptoGuard hoàn nguyên về các tập tin của bạn trở lại trạng thái an toàn của họ.

OPERATING SYSTEMS

Windows

macOS

ATTACK SURFACE REDUCTION

Web Security

Download Reputation

Web Control / URL Category Blocking

Peripheral Control (e.g. USB)

Application Control

PRE-EXECUTION
PREVENT

Anti-Malware File Scanning

Live Protection

Pre-execution Behavior Analysis (HIPS)

Potentially Unwanted Application (PUA) Blocking

Data Loss Prevention

STOP
RUNNING
THREAT

Runtime Behavior Analysis (HIPS)

Malicious Traffic Detection (MTD)

REMEDIATE

Automated Malware Removal

Synchronized Security Heartbeat

Server Operating Systems are not covered by Central Endpoint of Central Intercept X. Visit Sophos.com/server for more detail.

Để biết tổng quan đầy đủ về sản phẩm Sophos Central Endpoint Protection Features ,
hãy tải xuống tài liệu dưới đây hoặc gửi yêu cầu.

Intercept X & Central Endpoint Protection Overview

Ransomware là cuộc tấn công số một phần mềm độc hại ảnh hưởng đến tổ chức ngày hôm nay. Nó mã hóa các tập tin của bạn và giữ chúng cho đến khi tiền chuộc được thanh toán, gây ra sự gián đoạn lớn cho năng suất kinh doanh.

Sophos chặn X tính năng CryptoGuard, trong đó ngăn chặn các mã hóa độc hại tự phát dữ liệu của ransomware-thậm chí tin cậy các tập tin hoặc các quá trình đã bị tấn công. Và một khi ransomware bị chặn, CryptoGuard hoàn nguyên về các tập tin của bạn trở lại trạng thái an toàn của họ.

SKU

CENTRAL ENDPOINT PROTECTION

INTERCEPT X ADVANCED

INTERCEPT X ADVANCED WITH EDR

ATTACK SURFACE REDUCTION

Web Security

Download Reputation

Web Control / Category-based URL Blocking

Peripheral Control (e.g. USB)

Application Control

PREVENT

BEFORE IT RUNS ON DEVICE

Deep Learning Malware Detection

Anti-Malware File Scanning

Live Protection

Pre-execution Behavior Analysis (HIPS)

Potentially Unwanted Application (PUA) Blocking

Intrusion Prevention System (IPS, coming 2020)

STOP RUNNING THREAT

Data Loss Prevention

Runtime Behavior Analysis (HIPS)

Antimalware Scan Interface (AMSI)

Malicious Traffic Detection (MTD)

Exploit Prevention (details on page 2)

Active Adversary Mitigations (details on page 2)

Ransomware File Protection (CryptoGuard)

Disk and Boot Record Protection (WipeGuard)

Man-in-the-Browser Protection (Safe Browsing)

Enhanced Application Lockdown

DETECT

Cross Estate Threat Searching (inc. files, scripts)

Suspicious Events Detection and Prioritization

DETECT AND INVESTIGATE

INVESTIGATE

Threat Cases (Root Cause Analysis)

Deep Learning Malware Analysis

Advanced On-demand SophosLabs Threat Intelligence

Forensic Data Export

RESPOND

REMEDIATE

Automated Malware Removal

Synchronized Security Heartbeat

Sophos Clean

On-demand Endpoint Isolation

Single-click “Clean and Block”

Để biết tổng quan đầy đủ về sản phẩm Intercept X & Central Endpoint Protection Overview,
hãy tải xuống tài liệu dưới đây hoặc gửi yêu cầu.

Hãy gửi yêu cầu cho các chuyên gia công nghệ

Khách hàng DIAMOND

Để trở thành hội viên DIAMOND của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Những lợi ích của Khách hàng Bạch Kim:

Khách hàng Platinum

Để trở thành hội viên PLATINUM của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Lợi ích

Khách hàng GOLD

Để trở thành hội viên GOLD của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

Lợi ích

small_c_popup.png

Vui lòng nhập thông tin để các chuyên gia ITSURO có thể liên lạc và hỗ trợ bạn sớm nhất.